OBJEDNÁVKY POSÍLÁME VŽDY V PONDĚLÍ. OBJEDNEJ SI VČAS! 🙃

OBCHONÍ PODMÍNKY - BABA JAGUA AKADEMIE

Obchodní podmínky – Baba Jagua Akademie

Ivana Švarcová

IČ: 16881389

Sídlo: Na Jezerce 676/55, 140 00, Praha 4 - Nusle

zapsaná v živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 4

 

email: i.svarcova@gmail.com

telefon: +420 737 588 981

www.jagua.cz

 

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují právní vztahy s vámi jako klientem (dále jen „vy“) v případě, kdy vám v rámci projektu Baba Jagua Akademie dodávám kurzy, workshopy či jiné vzdělávací akce a jsou tak součástí všech smluv, které s vámi v těchto případech uzavírám.

 

1. Kdo je kdo?

1.1. Pokud se v těchto obchodních podmínkách používá termín „“ či „moje“, anebo se píše v první osobě, míní se tím Ivana Švarcová IČ: 16881389, se sídlem Na Jezerce 676/55, 140 00, Praha 4 Nusle, zapsaná v živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 4.
1.2. Pokud se v těchto obchodních podmínkách používá termín „vy“ či „vaše“, anebo se píše v druhé osobě, míníte se tím vy jako klient.

 

2. Jaké jsou moje a vaše základní povinnosti?

2.1. vám musím za dohodnutých podmínek dodat kurz (slovem „kurz“ označuji jakoukoli vzdělávací akci, kterou pro vás pořádám) a vy mi za to musíte zaplatit peníze (dále jen „kurzovné“).

 

3. Jak probíhají kurzy a kolik stojí?

3.1. Obsah, průběh kurzu a kurzovné je vždy podrobně popsáno na webu www.jagua.cz. Všechny aktuálně vypsané kurzy najdete na záložce https://www.jagua.cz/baba-jagua-akademie-2/. Kurzovné je uvedeno včetně všech daní a poplatků.
3.2. Charakter kurzů je zájmový, kurzy neslouží k získání či zvyšování profesní kvalifikace. To však nevylučuje využití poznatků z kurzů při podnikání či jiné výdělečné činnosti.
3.3. Kurzy vám dodám buď osobně anebo digitálně pomocí prostředků komunikace na dálku (internetu). Konkrétní způsob dodání (včetně případné součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem) je uveden v popisu každého kurzu. Pro přijetí digitálního obsahu, musíte mít k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf a přehrávání video a audio souborů.V případě digitálního dodání, nesete náklady spojené s provozem komunikačních prostředků na dálku (např. připojení k internetu). Tyto náklady se neliší od základních sazeb. Pokud je kurz poskytován digitálně, nemusí být z technických důvodů dostupný nepřetržitě. Za případnou výjimečnou krátkodobou nedostupnost kurzu nenesu odpovědnost a není důvodem pro slevu z kurzovného.
3.4. V rámci kurzů vám poskytuji různé materiály (zejména učební texty, pracovní listy, výuková videa). Víte o tom, že tyto materiály jsou chráněny autorskými právy, jsou určeny jen pro vaši potřebu a nesmíte je s nikým sdílet ani je jinak šířit. Pokud byste porušili má autorská práva a vznikla mi tím škoda, můžu žádat její náhradu.
3.5. V kurzech vás učím, jak aplikovat přírodní látky na kůži. Poučila jsem vás, že po aplikaci těchto látek mohou u vás či jiné osoby nastat zdravotní komplikace (alergie, vyrážky či jiné), že za ně neručím, a že toto riziko nesete vy.
3.6. Cenu kurzu můžete uhradit buď platební kartou anebo převodem z účtu. Pokyny k platbě jsou uvedeny přímo na webu www.jagua.cz.
 

4. Jak se na kurz přihlásit?

4.1. Na mém webu https://www.jagua.cz/baba-jagua-akademie-2/ vložte do košíku vybraný kurz, jako způsob dopravyzvolte email a vyberte způsob platby. Vyplňte přihlašovací a fakturační údaje. Před odesláním objednávky se můžete vrátit zpět a opravit případné chyby, které jste při zadávání vašich údajů udělali. Kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“ objednávku odešlete. Po obdržení objednávky vám pošlu email potvrzující přijetí objednávky. V tomto okamžiku je mezi námi uzavřena smlouva o kurzu, tj. naše domluva o tom, že já vám poskytnu kurz a vy mi za to zaplatíte peníze, platí (dále jensmlouva o kurzu“).
4.2. Tím, že odešlete objednávku, vyjadřujete svůj souhlas s OP.
4.3. Pokud si zvolíte platbu převodem, zaplaťte kurzovné do 7 dní, nejpozději ale do dne začátku kurzu. Pokud v tomto termínu nezaplatíte, tak se smlouva o kurzu ruší, tzn. jako bychom ji nikdy neuzavřeli (poznámka pro právníky: rozvazovací podmínka).

 

5. Co když si to rozmyslíte?

5.1. Pokud se rozhodnete, že na kurz přijít nechcete a už jste zaplatili cenu za kurz
5.1.1. více než 14 dní před plánovaným začátkem kurzu, vrátím vám 80 % kurzovného.
5.1.2. 14 dní a méně před plánovaným začátkem kurzu, kurzovné nevracím.
5.2. Vždy za sebe můžete poslat náhradníka, dejte mi o tom ale vědět předem.
5.3. Když se kurzu nebo jeho části nezúčastníte, anebo obsah kurzu nevyužijete, kurzovné se nevrací.
 

6. Co když se kurz nebude moct uskutečnit?

6.1. Pak vám dám na výběr z následujících možností:
6.1.1. Vrátím vám celé kurzovné.
6.1.2. Zúčastníte se kurzu v jiném termínu. 

Výběr z těchto možností je čistě na vás.

7. Co když nebudete s kurzem spokojeni?

7.1. I kurz se dá reklamovat. Pošlete mi svou reklamaci na email i.svarcova@gmail.com a já ji nejpozději do 30 dnů vyřídím.

8. Co když jste spotřebitel?

8.1. Pokud jste fyzická osoba a smlouvu o kurzu uzavíráte mimo svou podnikatelskou či samostatně výdělečnou činnost, jste spotřebitel. Pak pro vás platí pravidla uvedená v tomto článku.
8.2. Uzavřená smlouva o kurzu bude u mě uložena v digitální podobě a rovněž bude automaticky odeslána na váš email. K uzavřené smlouvě tak máte přístup.
8.3. Jako spotřebitel můžete odstoupit od smlouvy o kurzu do čtrnácti dnů od jejího uzavření. Pokud jste se přihlásili na kurz méně než čtrnáct dní před jeho začátkem, výslovně mě žádáte a souhlasíte s tím, že vám kurz a případný digitální obsah zcela nebo částečně poskytnu před uplynutím lhůty pro odstoupení. Pokud jsem vám kurz a/či digitální obsah poskytla zcela, nemáte právo na odstoupení od smlouvy. Pokud jsem vám kurz a/či digitální obsah poskytla částečně, máte právo od smlouvy odstoupit, ale musíte mi uhradit poměrnou část sjednané ceny za část kurzu, kterou jsem vám už poskytla. Vzorový formulář pro odstoupení je ke stažení na mém webu.
8.4. V případě oprávněné reklamace, máte nárok na úhradu „účelně vynaložených nákladů“ spojených s reklamací.
8.5. Může se stát, že mezi námi vznikne spor. V takovém případě můžete kontaktovat Českou obchodní inspekci (Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs), aby nám pomohla náš spor vyřešit bez soudu. V takovém případě musíte ČOI kontaktovat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u mě poprvé uplatnili právo, které je předmětem sporu. Platforma pro řešení sporů on-line je dostupná zde: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9. Co je potřeba ještě upravit?

9.1. Zpracovávám vaše osobní údaje v rozsahu potřebném pro organizaci kurzů. Podmínky ochrany osobních údajů jsou dostupné zde: https://www.jagua.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.
9.2. Pokud vám v souvislosti se smlouvou o kurzu vznikne škoda, nahradím vám pouze skutečnou škodu (ne ušlý zisk), a to nejvýše v částce, kterou jste mi dle dané smlouvy prokazatelně uhradili. Pokud v souvislosti se smlouvou o kurzu vznikne škoda mně, nahradíte mi pouze skutečnou škodu (ne ušlý zisk), a to nejvýše v částce, kterou jste mi dle dané smlouvy měli uhradit.

 

 

V Praze dne 16. 12. 2020

 

Ivana Švarco

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy kurzy

Zpět do obchodu